Legale voorwaarden

ARTIKEL 1: Identiteit van de site

Het redactie- en publicatiebeheer van de site simoneasoif.be wordt verzorgd door DE MENTEN Antoine, op het e-mailadres antoine@simoneasoif.be

Hosting: OVH SAS is een dochteronderneming van OVH Groupe SAS, een bedrijf dat geregistreerd is bij de RCS van Lille onder het nummer 537 407 926, gevestigd te 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

ARTIKEL 2: Toegang tot de site

De site simoneasoif.be geeft de gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten: De website biedt de volgende diensten aan:

De site is gratis toegankelijk voor elke gebruiker met toegang tot internet. Alle kosten die de gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (computerhardware, software, internetverbinding, enz.) Zijn zijn verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 3: Intellectueel eigendom

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Compagnie Bruxelloise des Boissons SA (CBB), met maatschappelijke zetel te Avenue Montana 1a, 1180 Ukkel, België, geregistreerd onder nummer BE 065 0766 862 ..

 Alle rechten van de CBB zijn voorbehouden. Deze publicatie is auteursrechtelijk beschermd. Alle teksten, lay-outs, tekeningen, foto’s, films, afbeeldingen en andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Geen van deze elementen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de CBB worden gekopieerd, aangepast, vertaald, gereproduceerd of overgedragen, in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch (fotokopiëren, opnemen of anderszins).

 De gebruiker moet de voorafgaande toestemming van de site vragen voor elke reproductie, publicatie, kopie van de verschillende inhoud. Hij verbindt zich ertoe de inhoud van de site in een strikt privéomgeving te gebruiken, elk gebruik voor commerciële en reclamedoeleinden is ten strengste verboden. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site door welk proces dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website, zou een inbreuk vormen die strafbaar is volgens de code voor intellectuele eigendom. In overeenstemming met de code voor intellectueel eigendom wordt eraan herinnerd dat de gebruiker die de beschermde inhoud reproduceert, kopieert of publiceert, de auteur en zijn bron moet vermelden.

Alle handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen van de site en elke andere vorm van intellectueel eigendom op deze site, inclusief het logo en de naam van Simone a Soif !, zijn eigendom van de CBB en zijn wettelijk beschermd . Voor elk gebruik van deze geregistreerde handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen en elke andere vorm van intellectueel eigendom is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de CBB vereist.

ARTIKEL 4: Aansprakelijkheid

Hoewel we de nauwkeurigheid en actualisering van alle informatie op de site verzekeren, kan de CBB niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, onduidelijkheden of weglatingen met betrekking tot de informatie vermeld op de site. Alle aankondigingen en verklaringen op deze site met betrekking tot marketingactiviteiten of financiële gegevens zijn slechts intentieverklaringen en impliceren geen enkele verplichting of aansprakelijkheid van de CBB. De CBB kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van haar site of de aangeboden producten wijzigen.

 De site simoneasoif.be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor virussen die de computer of computerapparatuur van de internetgebruiker kunnen infecteren na gebruik, toegang of downloaden van deze site. De verantwoordelijkheid van de site kan niet worden ingeroepen in geval van overmacht of het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde partij.

ARTIKEL 5: Hyperlinks

Deze site bevat hyperlinks naar andere sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen zijn bedoeld voor informatieve doeleinden. Deze websites en de informatie op deze websites staan ​​niet onder controle of toezicht van de CBB en we hebben deze websites of de informatie die ze bevatten niet geverifieerd en we bieden geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit, wettigheid of volledigheid van deze informatie op deze sites. Deze websites vallen niet noodzakelijkerwijs onder deze privacy- en juridische kennisgeving. We wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van de informatie op deze sites of informatie die in het algemeen door onze site wordt doorgegeven.

ARTIKEL 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Dit privacybeleid en deze juridische kennisgeving moeten worden geïnterpreteerd en beheerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor elk geschil met betrekking tot dit privacybeleid en deze juridische kennisgeving.

Voor elke vraag met betrekking tot de toepassing van deze algemene voorwaarden kunt u de uitgever bereiken via de contactgegevens vermeld in ARTIKEL 1.

ARTIKEL 7: Diversen

De CBB behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid en de juridische kennisgevingen te allen tijde en om welke reden dan ook te wijzigen of aan te passen. De gewijzigde versie is beschikbaar op Site.f

Als op enig moment een bepaling van deze verkoopvoorwaarden op enigerlei wijze illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt onder de toepasselijke wetgeving, noch de wettigheid, geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden en van de overeenkomst, noch de wettigheid, geldigheid en toepasselijkheid van deze bepalingen in overeenstemming met de wet van enig ander rechtsgebied zal op geen enkele manier worden aangetast of in het gedrang worden gebracht.